Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Megkezdődtek a „termékdíjas” hatósági ellenőrzések

Cikk:


Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
Országos Parancsnok Hivatala
Budapest, 2008. október 13.

A vámhatóság eddigi munkája során tartotta magát a kötelezettek, hasznosítást koordináló szervezetek részére széles körben, több nyilvános fórumon publikált álláspontjához, miszerint az első félévben kizárólag segítő szándékkal lép fel.

A tapasztalt ügyféli bizonytalanságokra, valamint a hatáskörváltásra tekintettel a vámhatóság a jogszabályi kötelezettségek elmulasztása, hiányos vagy hibás teljesítése, esetlegesen az adófizetési fegyelem figyelmen kívül hagyása miatt az első félévben kötelezettség szegés miatt senkit nem szankcionált. Ebben az időszakban több fórumon elhangzott, hogy a hatóság türelemmel várja az érintett kötelezetti kör bejelentkezését és bevallásait a környezetvédelmi termékdíjas (a továbbiakban: termékdíj) rendszerbe. A meghirdetett moratórium alatt nem a szankcionálás volt a cél, hanem az ügyfelek termékdíj tekintetében történő jogkövető magatartásának elérése.

A gazdálkodói kör tájékoztatása érdekében a feladatátadást kihirdető Magyar Közlöny megjelenését követően több alkalommal tartott a vámhatóság sajtótájékoztatót a legfontosabb változásokról, valamint a legkorábban jelentkező ügyféli kötelezettségekről. Ezzel egyidőben GLN (Globális Szervezet Azonosító) számmal rendelkező 27000 ügyfél részére tájékoztató kiadványt postázott a vámhatóság. A tájékoztatáson túl további 8000 darab termékdíjas tájékoztató szétosztása is megvalósult. Az ügyfelek naprakész informálása a Vám- és Pénzügyőrség honlapján, illetve a Váminformációs szolgálatnál folyamatos történik, illetve folyamatosak az előadások is. Sajnálatos, hogy a termékdíj szabályok már 13 éve életben vannak, azonban az adóalanyok továbbra is csak hiányos ismeretekkel rendelkeznek róla.
A jogkövetkezmények alkalmazásától való további eltekintésre azonban a második félévtől már nincs mód.

Környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettek köre és teendőik

Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség az egyéb kőolajtermék, a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, a csomagolás, az akkumulátor, a reklámhordozó papír, valamint az elektromos és elektronikai berendezés belföldi forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása után keletkezik.

2008. január 1-jétől már nem csak az importált, hanem a Magyarországon előállított, illetve az Európai Közösség más tagállamából behozott termékdíj-köteles termékek tekintetében is teljes körű jogosítványokat kapott a vámhatóság.

Termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységet a vámhatóságnál kell bejelenteni. A vámhatóság az ügyfelet a VPID szám és a GLN szám alapján nyilvántartásba veszi. Az azonosító számok használata a termékdíjas szabályozás teljes folyamatában kötelező. A VPID számot a vámhatóság, míg a GLN számot a GS1 Kht. adja ki.

A 2008. január 1-jét megelőző bevallási rend alapjai nem változtak. A környezetvédelmi termékdíj bevallásoknál a nettósítás intézményrendszere továbbra is alkalmazható, illetve a visszaigénylés korábbi rendszere is változatlan maradt, azzal, hogy a visszaigénylést kizárólag elektronikus úton és formában lehet benyújtani, valamint a több hónapot érintő visszaigényléseket nem lehet összevonni, azokat havi bontásban lehet visszaigényelni.

A bevallási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell, ha a tárgyhónapban termékdíj köteles termék forgalomba hozatala nem történik, saját célú felhasználásra nem kerül sor, illetve termékdíj fizetési kötelezettség nem keletkezik. A vámhatóság felé adott nyilatkozattal mentesülhet a kötelezett a bevallási kötelezettség alól, amelyben nyilatkozik, hogy termékdíj fizetési kötelezettsége a tárgyévben már nem keletkezik.

A környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettséget tartalmazó bevallás a vámhatóság honlapján közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon vagy elektronikus úton és formában nyújtható be.

A Vám- és Pénzügyőrség honlapján (http://vam.gov.hu) folyamatosan közli a szükséges információkat, az onnan letölthető összes szükséges nyomtatványt.

A hatósági ellenőrzés szükségessége

A termékdíjas szakterületen „kétszintű" lesz a vámhatóság ellenőrzési tevékenysége a hatósági,- és adóellenőrzés kapcsán. A termékdíjas hatósági ellenőrzést a Fővámhivatalok végzik, mely során a kötelezett jogkövető magatartása, vagy annak hiánya lesz megállapítható. Az adóellenőrzést a Regionális Ellenőrzési Központok folytatják le, melynek eredményeként a bevallani elmulasztott termékdíj, mint adóhiány kerülhet feltárásra.

A hatáskörváltást követően - 2008. január 1-jétől - a vámhatóság felé önadózás útján, azaz önbevallással teljesítik a termékdíj befizetését az ügyfelek. A jogszabályokban foglalt előírások hatályosulásának magasabb szintjének eléréséhez elengedhetetlen a vámhatóság ellenőrzési tevékenysége, melynek révén egyfelől kiszűrhetők a szabálytalankodók, a jogszabályban foglalt előírásokat megszegők, másfelől pedig a hatósági kontroll lehetőségének tudata preventív hatással jár és önkéntes jogkövető magatartásra sarkall.  

Az ellenőrzések tapasztalatai

Az intézkedéssorozat megállapításai általánosságban az alábbiak. A gazdálkodók sok esetben nem tettek eleget bejelentési, bevallási kötelezettségüknek, vagy azért mert nem tudnak arról, hogy kötelezettek, vagy rosszabb esetben azért, mert a kötelezettségek teljesítése túl sok adminisztrációt igényel, melyet a könyvelők - jogszabályi ismeretek hiányában - többnyire nem vállalnak.

A legtöbb problémát - az eddigi ellenőrzések alapján - a csomagolás termékdíja jelenti, mely egyaránt érinti a magisztrális termékeket csomagoló gyógyszertárakat, a gumiabroncsot zsákban,  nagyméretű bevásárló- reklám táskában értékesítő vállalkozásokat, mint a virágboltokat, illetve a reklámtáskába csomagoló kisboltokat. Külön kiemelendő, hogy a csomagolóeszköz gyártója számlán átvállalhatja a csomagolás termékdíját, s ebben az esetben a csomagolást végző kiskereskedelmi egységeknek sem bejelentési, sem bevallási és befizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az elvégzett ellenőrzések megerősítették azt a tényt, hogy egyes csomagolóeszközt értékesítő gazdálkodók megtévesztő, csak szakértők által értelmezhető - egyébként jogszabálynak nem megfelelő - záradékot alkalmaznak számláikon.
A hatósági ellenőrzések során továbbá több esetben volt tapasztalható, hogy a gyártók a csomagolási, palackozási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó bejelentési, bevallási kötelezettséget szintén nem teljesítették.
Az ellenőrzések során előfordult az is, hogy a cég nagykereskedőként forgalmazott sört és üdítőitalokat, azonban az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó kötelezettségeit elmulasztotta.

A második félévben megkezdett termékdíjas hatósági ellenőrzések száma 293 db, ebből befejezett 142 db és ezen belül a jogsértést megállapító 99 db.

Mulasztási bírság, mint szankció

Az alábbi kötelezettségek megszegése vonhatja maga után a mulasztási bírság kiszabását:

- bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti a kötelezett,
- bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását megelőzően késedelmesen teljesíti,
- bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,
- jogszabályban előírt bizonylatok kiállítását, nyilvántartások vezetését elmulasztja, vagy a bizonylatokat az előírástól eltérően állítja ki,
- igazolatlan eredetű árut forgalmaz,
- iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

Megkezdődtek a „termékdíjas" hatósági ellenőrzések - Összegzés

A környezetvédelmi törvény egyik alapvető célja a környezetszennyezés csökkentése, megelőzése. Tapasztalatok szerint a vámhatóság következetes tevékenységének hatására e tekintetben már elindult egy kedvezőbb folyamat.

A második félévtől bevezetésre került hatósági ellenőrzések célja, hogy az év végére azon gazdálkodók is a vámhatóság látókörébe kerüljenek, akik eddig nem voltak jogkövetők. Elvárás, hogy a több tízezerre becsült alanyi kör a 2009-es évet, mint a vámhatóság ügyfele kezdje meg.
Ugrás vissza Ugrás vissza...